Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office
รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 อ่างแก้วเกมส์
Written by Administrator   
Friday, 25 April 2014
รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 อ่างแก้วเกมส์ ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายชื่อ
Last Updated ( Friday, 25 April 2014 )
พิธีเปิดอัฒจันทรสนามอินทรีจันทรสถิตย์ และสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
Written by Administrator   
Thursday, 24 April 2014

Image
รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอัฒจันทรสนามอินทรีจันทรสถิตย์ และสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความพร้อมของสนามกีฬาในการรองรับกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การกีฬา การออกกำลังกายและกิจกรรมด้านต่างๆ ตามภาระกิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ และสระจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ภาพบรรยากาศ Image

Last Updated ( Thursday, 24 April 2014 )
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักการกีฬา ครบรอบปีที่ 19 และวันสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
Written by Administrator   
Friday, 18 April 2014

Image
รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกียรติเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักการกีฬา ครบรอบปีที่ 19 และวันสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 โดยมีการทำบุญเลี้ยงพระ และมีพิธีลดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหารและผู้อาวุโสของสำนักการกีฬา  ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักการกีฬา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ภาพบรรยากาศ Image

Last Updated ( Friday, 18 April 2014 )
ขอเชิญทุกชมรมกีฬาและ 1 กลุ่มกีฬาเข้าร่วมโครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหาร
Written by Administrator   
Thursday, 17 April 2014

ประกาศข่าว โครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหาร วันพฤหัสที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือทั้งชมรมกีฬา 31 ชมรมกีฬา และ 1 กลุ่มกีฬา เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการจะนำผลการเข้าร่วมมาพิจารณาโครงการอื่นๆ ต่อไป

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกีฬา ภาคฤดูร้อน 2
Written by Administrator   
Thursday, 17 April 2014

แสดงความจำนงเรียนภาษาอังกฤษหมู่เรียนสำหรับนักกีฬาได้ตั้งแต่วันนี้โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและส่งกลับสำนักการกีฬาภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 หากพ้นกำหนดจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้สำนักการกีฬาจะพิจารณาตามลำดับการรับเอกสารเข้า

ช่วงฤดูร้อน 2 เปิดหมู่เรียนเฉพาะ ภาษาอังกฤษ 2-1 หมู่ ภาษาอังกฤษ 3-1 หมู่ ภาษาอังกฤษ 4 -1 หมู่ จำนวนผู้เรียนหมู่ละไม่เกิน 35 คน ซึ่งจะพิจารณาผู้เรียนตั้งแต่ รหัสนิสิต 54 หรือน้อยกว่า (ปี 3 ขึ้นไป)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 และ การยืนยันสิทธิ์ วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ สำนักการกีฬา  เวลา 10.00 น. (ผู้ไม่มายืนยันสิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์)

<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>