Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office
โครงการประกวดชุดวอร์มประจำปี 2557
Written by Administrator   
Monday, 07 July 2014

Image
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบชุดวอร์มกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์  (รายละเอียด และ ใบสมัคร)Image

Last Updated ( Monday, 07 July 2014 )
งานเลี้ยงฉลองชัยนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 33 อ่างแก้วเกมส์
Written by Administrator   
Monday, 07 July 2014

Image

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงฉลองชัยนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้ที่ 33 อ่างแก้วเกมส์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ ซึ่งทำการแข่งขันไปเมื่อระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยที่นักกีฬาบุคลากร ม.เกษตร สามารถคว้าเจ้าเหรียญทองมาครอง ได้รับ 61 เหรียญทอง 37 เหรียญเงิน 34 เหรียญทองแดง รวม 132 เหรียญ และเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งต่อไปได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสง ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2558 ภาพบรรยากาศ Image

Last Updated ( Monday, 07 July 2014 )
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตโควต้านักกีฬา
Written by Administrator   
Monday, 30 June 2014

ประจำปีการศึกษา  2557

ระหว่างวันที่  17 – 18  กรกฎาคม  2557

ณ  โรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า  จังหวัดนครนายก

ผู้เข้าร่วมได้แก่นักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาก 3 โครงการดังต่อไปนี้

1.โครงการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยวิธีพิเศษ  ประจำปีการศึกษา  2557

2.โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา  2557

3.โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา  2557

กำหนดการปฐมนิเทศฯ ของโครงการ 1 และ 2

กำหนดการปฐมนิเทศฯ ของโครงการ 3

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ

หนังสือเชิญนิสิต(แบบตอบรับ)

สามารถกรอกรายละเอียดแบบตอบรับ ส่งไปยังสำนักการกีฬา ภายในวันพุธที่  9  ก.ค. 57  หมายเลข 02-942-8771 และ 02-562-0959  หากเกินจากวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

Last Updated ( Monday, 30 June 2014 )
การแข่งขันกีฬาบุคลากรระหว่างวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
Written by Administrator   
Monday, 30 June 2014

Image

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรระหว่างวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ อาคารยิมเนเซียม สำนักการกีฬา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรระหว่างวิทยาเขตและเพื่อให้บุึคลากรเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมีการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน เปตอง แชร์บอล เทเบิลเทนนิส หมากกระดาน ในช่วงเช้า ช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาฮาเฮ และร่วมสังสรรค์งานเลี้ยงในช่วงเย็น ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรในแต่ละวิทยาเขตเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก  ภาพบรรยากาศ Image

Last Updated ( Monday, 30 June 2014 )
ประกาศนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติทีมมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน ม.เกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ปี 2557
Written by Administrator   
Friday, 27 June 2014

ประกาศนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติทีมมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

นักกีฬาที่ได้คณะที่สังกัด วิทยาเขตบางเขน รายชื่อดังแนบ

        ให้มารับเอกสารสำหรับนิสิตใหม่ที่คณะที่สังกัด ในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 -9.30 น. และประชุมพร้อมกัน เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกีฬา เวลา 10.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ชั้น 4 ห้อง 401 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หมายเหตุ

–นักกีฬาที่สังกัดวิทยาเขตบางเขนให้เตรียมเอกสารดังนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.เอกสาร ปพ.1 ฉบับจริง (ฉบับจบหลักสูตร) และ สำเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

-นักกีฬาที่ได้คณะที่สังกัด วิทยาเขตกำแพงแสน รายชื่อดังแนบ ให้เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขต ในวันและเวลาดังกล่าว

นักกีฬาที่ได้คณะที่สังกัด วิทยาเขตศรีราชา รายชื่อดังแนบ

        คณะวิทยาการจัดการและคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ให้มารับเอกสารสำหรับนิสิตใหม่ที่ อาคาร 6 ศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 – 12.00 น.

        วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ให้รับเอกสารสำหรับนิสิตใหม่ที่ อาคาร 1 วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 – 12.00 น. 

หมายเหตุ

–นักกีฬาที่สังกัดวิทยาเขตศรีราชา ให้เตรียมเอกสารดังนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.เอกสาร ปพ.1 ฉบับจริง (ฉบับจบหลักสูตร) และ สำเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

–นักกีฬาที่สังกัดวิทยาเขตศรีราชา ที่ประสงค์อยู่หอพัก ให้ดำเนินการจองในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารพลศึกษา (ประตู 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (คลิกดูเพิ่มเติม) http://www.src.ku.ac.th/services/File_news/2557/Jun/KU24_091259.pdf

Last Updated ( Friday, 27 June 2014 )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>