Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่องรายชืื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
Written by Administrator   
Thursday, 07 August 2014

ตามประกาศสำนักการกีฬา ลงวันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา และ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักการกีฬา จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมImage

Last Updated ( Thursday, 07 August 2014 )
นิสิตที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
Written by Administrator   
Wednesday, 06 August 2014

นิสิตที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

นิสิตที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (เพิ่มเติม)

นิสิตที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ในปีการศึกษาปกติถัดไป 1 ปีการศึกษา

ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิตโควต้า ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

นิสิตที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (เพิ่มเติม1)

Last Updated ( Wednesday, 17 September 2014 )
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Written by Administrator   
Thursday, 31 July 2014

ด้วย สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานเลขานุการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมImage

Last Updated ( Thursday, 31 July 2014 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกีฬา
Written by Administrator   
Thursday, 31 July 2014
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้  เข้าร่วมประชุมชี้แจงในวันที่  1  สิงหาคม  2557  ณ  ห้องอเนกประสงค์  สำนักการกีฬา  เวลา  13.00 น.  โปรดแต่งกายชุดนิสิตและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ผู้ที่ไม่มายืนยันรายชื่อตามวัน เวลาที่กำหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ รายชื่อ Image
Last Updated ( Thursday, 31 July 2014 )
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานสำนักการกีฬา
Written by Administrator   
Friday, 25 July 2014

Image

รศ.กรกฎา นักคิ้ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการกีฬา ให้เกียรติต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ต่างๆ ทางด้านการจัดการการกีฬา เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพบรรยากาศ Image

Last Updated ( Friday, 25 July 2014 )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>