Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office arrow KU Sports News arrow ประชาสัมพันธ์ arrow ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนากีฬา มก. ฉบับที่ 3
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนากีฬา มก. ฉบับที่ 3 Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 15 September 2014

Image

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการติดตามผลยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) โดยร่วมอภิปราย เรื่องผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา มก.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) โดยผู้แทนจาก 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และผู้อำนวยการสำนักการกีฬา การอภิปรายทิศทางในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา มก.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) รูปแบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา มก.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) และร่วมสรุปแนวทางการประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา มก.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) โดยหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกีฬา และกล่าวปิดการสัมมนาและประเมินผลโครงการโดย นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ เมื่อวันที่ 13 - 14 กันยายน 2557 ณ โรงแรมกรุงศรี รีเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพบรรยากาศ Image

Last Updated ( Monday, 15 September 2014 )
< Previous   Next >

PTT Oil Price 2