Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office arrow Sports Event Gallery arrow กิจกรรมกีฬาทั่วไป arrow โครงการสัมมนาบุคลากร
โครงการสัมมนาบุคลากร Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 24 June 2009

Image

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาบุคลากร เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานธุรการและสารบรรณ  และการร่างหนังสือราชการ” ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักการกีฬา ประมวลภาพ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะงานธุรการและสารบรรณ ตลอดจนการประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านธุรการและสารบรรณของสำนักการกีฬา ให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานแก่บุคลากรระดับหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานธุรการและสารบรรณด้วย

ซึ่ง จัดขึ้นในวันจันทร์ที่  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2552  มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานเลขานุการ ฝ่ายอาคารสถานที่และสนามกีฬา ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา  สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก. โดยมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.สมศักดิ์  วิราพร ซึ่งบรรยายถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และรับทราบแนวทางหรือวิธีการร่างหนังสือราชการที่ถูกต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และการตอบข้อซักถาม ประเด็นปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานด้านธุรการและสารบรรณ และการร่างหนังสือราชการ
Last Updated ( Thursday, 25 June 2009 )
< Previous   Next >

PTT Oil Price 2