Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
การสมัครสมาชิกสระจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Wednesday, 09 July 2008

การสมัครสมาชิกและอัตราค่าธรรมเนียม

            ใบสมัคร Download

ระเบียบการ  สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติของของสมาชิก

               1.  อายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและทำบัตรประชาชนแล้ว
               2.  อายุ 4 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน

การสมัครเป็นสมาชิก

สมาชิกสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

สมาชิกสโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์ (นักกีฬา)

1.  รับใบสมัครได้ ณ ที่ทำการสระว่ายน้ำ1.  รับใบสมัครได้ ณ ที่ทำการสระว่ายน้ำ
2.  กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และชัดเจน2.  กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และชัดเจน
3.  มีใบรับรองแพทย์  ที่ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการว่ายน้ำ 3.  มีใบรับรองแพทย์  ที่ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการว่ายน้ำ
4.  ยื่นใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1” จำนวน 2 รูป4.  สำเนาสูจิบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
.5.  ยื่นใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1” จำนวน 2 รูป

อัตราค่าสมาชิกและค่าบริการต่างๆ

สมาชิกประเภทที่
คุณสมบัติของสมาชิก

    ค่าบำรุงรายปี

ค่าบริการลงสระ

 เด็ก   ผู้ใหญ่

 เด็ก      ผู้ใหญ่

1
เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาว่ายน้ำ และใช้สระเฉพาะชั่วโมงเรียนเท่านั้น
ค่าลงทะเบียนเรียน 50 บาทต่อภาคเรียน
2
เป็นนิสิต และนักเรียนปัจจุบัน ที่สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์100 บาท10บาท
3
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/ศิษย์เก่า และครอบครัว สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์100 บาท 300บาท20 บาท    30บาท
4
ประชาชนทั่วไป300บาท 500 บาท  20บาท     30บาท
5
นักกีฬาสโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์
     สมาชิกของสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ประเภทที่ 2, 3, 4   หรือนักกีฬาจากภายนอก  ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาโดยฝ่ายฝึกสอนและได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ
สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
200 บาทค่าบริการสอนว่ายน้ำ/สอนโปโลน้ำ คนละ 1,500 บาทต่อเดือน

เปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 1-26 ของทุกเดือน (เพื่อจัดกลุ่มเรียนในเดือนถัดไป) ติดต่อชำระเงินภายในวันที่ 26-28 ของเดือนที่สมัครเรียน

เรียนผู้ปกครอง  และผู้สนใจทั่วไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สร้างสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่ สำหรับ
ฝึกซ้อมของนักกีฬาว่ายน้ำทุกระดับ  ตั้งแต่เยาวชนถึงทีมชาติ  และสำหรับให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย  เพื่อสุขภาพพลานามัย  ความเพลิดเพลิน  และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักเรียนนิสิตและบุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ทางสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์มีบริเวณกว้างขวาง สำหรับจอดรถ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างพร้อมสำหรับผู้สนใจที่จะมาใช้บริการที่สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ซึ่งมีสระน้ำ  5  สระ  ดังนี้

Image

นอกจากนี้ทางสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์  ยังได้เปิดสอนว่ายน้ำให้กับสมาชิกทั้งที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและที่ว่ายน้ำเป็นแล้ว  แต่ต้องการที่จะฝึกท่าว่ายให้ถูกวิธี โดยผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง ซึ่งเสียค่าเรียนเดือนละ 1,000 บาท สำหรับเด็ก และ 1,200 บาท สำหรับผู้ใหญ่ ( 12  ชั่วโมง) การสอนดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี สำหรับช่วงเวลาปิดภาคเรียนจะขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นจากปกติ สระเปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 6.00 – 20.00 น. รายละเอียดการสอนมีดังนี้

ช่วงเวลาที่

วันเรียน

เวลาปกติ
มิถุนายน-กุมภาพันธ์

เวลาภาคฤดูร้อน
มีนาคม-พฤษภาคม

1

จันทร์ - พุธ - ศุกร์

-

8.30 – 9.30

2

จันทร์ - พุธ - ศุกร์

17.00 – 18.00

17.00 – 18.00

3

อังคาร - พฤหัสบดี

-

8.30 – 10.00

4

อังคาร - พฤหัสบดี

16.30 – 18.00

16.30 – 18.00

5

เสาร์ - อาทิตย์

8.30 – 10.00

8.30 – 10.00

6

เสาร์ - อาทิตย์

10.00– 11.30

10.00– 11.30

7

เสาร์ - อาทิตย์

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

8

เสาร์ - อาทิตย์

16.30 – 18.00

16.30 – 18.00

นักเรียน  และประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครเรียน  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการสระฯ (ที่ทำการสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์)  โทร. 0-2579-2744  ได้ทุกวัน  เวลา  8.30 - 18.00  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 31 March 2010 )

PTT Oil Price 2