Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
สนามกีฬาแบดมินตัน และสนามกีฬาเทนนิส พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Wednesday, 09 July 2008

การสมัครสมาชิกและอัตราค่าธรรมเนียม

             ใบสมัคร Download

             1. ยื่นใบสมัครพร้อมรูป 1 นิ้ว 2 ใบ
             2. เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน , สำเนาใบ KU. , สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ในกรณีเป็นศิษย์เก่า มก.) , สำเนาบัตรบุคลากร มก. หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
             3. ชำระค่าสมาชิกรายปี ดังนี้
                          สมาชิกประเภทที่ 1 ได้แก่ นิสิต นักเรียน 
                                       - ระดับปริญญาตรี 100 บาท / คน / ภาคการศึกษา
                                       - ระดับบัณฑิตศึกษา 200 บาท / คน / ภาคการศึกษา
                          สมาชิกประเภทที่ 2 ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 100 บาท / คน / ปี
                          สมาชิกประเภทที่ 3 ได้แก่ บุคลากรและครอบครัว สามี ภรรยา บุตรและธิดา 300 บาท / คน / ปี
                          สมาชิกประเภทที่ 4 ได้แก่ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 400 บาท / คน / ปี
                          สมาชิกประเภทที่ 5 ได้แก่ ประชาชนทั่วไป 600 บาท / คน / ปี    

  สนามเทนนิส
ค่าธรรมเนียมสนามเทนนิส

เวลา
สมาชิกประเภท 1
สมาชิกประเภท 2
สมาชิกประเภท 3
สมาชิกประเภท 4
สมาชิกประเภท 5
06.00 - 18.00 น.
ฟรี*
60 บาท
60 บาท
60 บาท
100 บาท
18.00 - 21.00 น.
160 บาท
160 บาท
160 บาท
160 บาท
160 บาท

สนามแบดมินตัน
ค่าธรรมเนียมสนามแบดมินตัน

เวลา
สมาชิกประเภท 1
สมาชิกประเภท 2
สมาชิกประเภท 3
สมาชิกประเภท 4
สมาชิกประเภท 5
06.00 - 21.00 น.
ฟรี*
60 บาท
60 บาท
60 บาท
100 บาท

* หมายเหตุ สมาชิกประเภทที่ 1 สามารถใช้สนามกีฬาเทนนิส และแบดมินตัน ไม่เสียค่าธรรมเนียมระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. โดยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนใช้สนามทุกครั้ง สำหรับช่วงเวลาอื่นชำระค่าธรรมเนียมเท่ากับสมาชิกประเภทที่ 2

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 26 June 2009 )

PTT Oil Price 2