Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา arrow การให้บริการสนามกีฬา
การให้บริการสนามกีฬา
การให้บริการสนามกีฬา พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Friday, 04 July 2008

กีฬาขั้นพื้นฐาน

              กีฬาขั้นพื้นฐานเป็นกีฬาสำหรับการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาเบื้องต้น  สำหรับผู้ที่ยังไม่มีความรู้ในการเล่นกีฬา  การสนับสนุนกีฬาขั้นพื้นฐานของสำนักการกีฬาได้จัดขึ้นใน 2 รูปแบบ  คือ

1.  การสนับสนุนด้านอาคาร สถานที่ และสนามกีฬา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับภาควิชาพลศึกษา  และภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์  ที่ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

2.  การเปิดโปรแกรมการเรียนการสอนโดยสำนักการกีฬาเป็นการจัดในลักษณะของหลักสูตรระยะสั้นให้กับผู้สนใจ

การจัดเตรียมอาคารสถานที่

1.  สำนักการกีฬาได้เตรียมอาคารสถานที่ และสนามกีฬาเพื่อรองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในวิชาพลศึกษาภาคการศึกษาละ 176 หมู่

2.  การฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน

การให้บริการสนามกีฬาต่างๆ

              สำนักการกีฬาได้จัดบริการสนามกีฬา โดยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสนาม ดังนี้

1. กลุ่มสนามฟุตบอล กรีฑา และสนามวอลเลย์บอลชายหาด ณ สนามอินทรี จันทรสถิตย์

2. กลุ่มสนามกีฬาบาสเกตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน ลอนเทนนิส ดาบสากล ดาบไทย มวยสากลสมัครเล่น ห้องฝึกด้วยน้ำหนัก และศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก. ณ อาคารโรงยิมเนเซียม

3. กลุ่มสนามกีฬาเทเบิลเทนนิส   เทควันโด และยิงปืน  (อยู่ระหว่างการดำเนินการขอจัดสร้างอาคาร)

4. กลุ่มสนามกีฬาคาราเต้  และยูโด ณ อาคารเอนกประสงค์

5. กลุ่มสนามกีฬาฮอกกี้ ซอฟท์บอล และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ สนามธีระสูตะบุตร

6. กลุ่มสนามกีฬารักบี้ บาสเกตบอลกลางแจ้ง และสนามยิงธนู

7. กลุ่มสนามกีฬาเปตอง ตะกร้อ และสนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง

8. สระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์

การบริการอาคาร  สถานที่ และสนามกีฬา 

              ได้ทำหน้าที่ให้บริการ 4 ประการ  คือ

1. บริการใช้อาคาร  สถานที่  และสนามกีฬา  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  โดยเป็นสถานฝึก ปฏิบัติของภาควิชาพลศึกษา  และวิทยาศาสตร์การกีฬา

2. บริการสถานที่ฝึกซ้อมให้แก่นักกีฬา 30 ชมรม  เพื่อเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในรายการต่าง ๆ

3. บริการสถานที่สำหรับ นิสิต / ชมรม / สโมสร  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  และประชาชนทั่วไป เพื่อทำกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีนิสิต บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  และประชาชนทั่วไปได้ใช้สถานที่เพื่อออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจำทุกวัน ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์  อาคารยิมเนเซียม  และสนามกีฬาอื่น ๆ  โดยเฉพาะสนามอินทรีจันทรสถิตย์  มีผู้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาวันละประมาณ 200-400 คน

4. เป็นพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม ฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน และกีฬาเพื่อสุขภาพ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 11 November 2008 )

PTT Oil Price 2