วันนักกีฬาพบอธิการบดี

ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 "หัวหมากเกมส์"

วันอังคารที่ 6 มกราคม 2552

ณ ห้องประชุมธีระ สุตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์